Allmänna leveransvillkor

Definitioner

I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:
Med Företaget avses Ultraputs AB med organisationsnummer 556687-9093.
Med Kund avses den kund som köper Företagets Tjänster.
Med Tjänster avses det arbete som utförs av Företaget till Kunden.

Beskrivning av tjänsten
Kund beställer en eller flera Tjänster vid enstaka tillfällen enligt gällande prislista, eller som ett abonnemang med en fast avgift, enligt vad som framgår av offert.

I tjänsten ingår rengöring av normalt nedsmutsade glas. Om färgstänk, silikon eller annan beläggning förekommer på glasen och ska avlägsnas krävs information om detta, samt kunds godkännande att Företaget använder rakbladsskrapa på glasen. I våra abonnemang ingår inte grovrengöring utan detta kräver en tidsbokning.

1. Abonnemang
Företaget planerar arbetet om utvändig fönsterputs i enlighet med vårt abonnemangsavtal om 6 gånger per år (om inte annat har avtalats) vilket innebär ett ensidigt förfogande över schemaläggning. Företaget äger rätten att ändra i denna planering för att uppnå bästa logistik och förutsättningar för att utföra arbetet och schemalagd vecka kan komma att variera något. Företaget eftersträvar dock en jämn fördelning av putsningstillfällen över året.

2. Avbokning abonnemang
Det går bra att avboka ett tillfälle per år om detta sker 5 dagar innan påbörjad period i ert område. Med period menas de två veckor som vi är i ert område. När period börjar varierar beroende på vart Kund är bosatt och meddelas när abonnemanget tecknas. 

3. Bokad tid
Vid bokning av en specifik tid uppger Kund i vilken omfattning arbetet ska utföras i samverkan med Företaget och enligt gällande prislista. Bokning sker via e-post eller muntligt. Bokade tider är inte exakta och kan variera med upp till en timme. Företaget skall dock kommunicera förändringar som överstiger en kvart. 
Om Kund inte är hemma vid bokad tid och Företaget inte kan utföra de Tjänster som är beställda kommer en grundavgift motsvarande minsta debitering enligt gällande prislista att debiteras.

4. Avbokning av bokad tid
Avbokning ska, för att vara kostnadsfri, ske senast 24 timmar innan bokad tid. Avbokning sker via e-post till info@ultraputs.se. Vid avbokning ska kunden tydligt ange namn, adress samt bokad tid.
Avbokning gjord senare än 24 timmar innan utsatt tid debiteras med fullt pris.

5. Distansavtal
Om avtalet har träffats på distans, har kunden ångerrätt enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Konsumenter har rätt till 14 dagars ångerrätt från och med den dag avtalet har ingåtts. 

6. Uppsägning och avtalstid
Uppsägning av abonnemang kan ske när som helst och utan uppsägningstid, dock med punkt 2 i beaktan. Abonnemanget avslutas efter utförd Tjänst om uppsägning sker senare än med punkt 2 i beaktan. 

7. Personuppgifter
Vi värnar om din integritet och att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat policy för behandling av personuppgifter som utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Policyn avser att förtydliga vårt arbete med att beakta dina rättigheter och din integritet. Den informerar om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Som kund samtycker du till att vi behandlar och lagrar dina personuppgifter enligt GDPR. För att ta del av hela policyn gå in på https://www.ultraputs.se/gdpr/ 

8. Arbetsmiljö
Företaget arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor för att värna om personalens hälsa. Personalen gör arbetsmiljöbedömningar på plats och kan i särskilda fall behöva avstå från att utföra hela eller delar av arbetet. Stark vind, eller halt underlag i kombination med arbete från stege är exempel på faror som beaktas.

8.1 Vid dåligt väder
Ultraputs AB jobbar oberoende av väder, såvida det inte bedöms att vädret är för extremt ur säkerhetssynpunkt eller att vädret omöjliggör putsning med gott resultat. Så länge vädret bedöms som riskfritt och att utförande med gott resultat är möjlig kommer Företaget att utföra uppdraget. Företaget förbehåller sig dock rätten att med kort varsel ställa in tidsbokad fönsterputs vid behov. I sådana fall meddelas kunden så snart som möjligt.

9. Vid utförande av tjänst
Kund ska underlätta för Företaget att utföra Tjänsten. Fri tillgång till fönster förutsätts. Därtill kan till exempel information om grindar, larm, eller annat som kan hindra Företaget att utföra Tjänsten krävas.
Vid försvårande omständigheter har Företaget rätt att extradebitera tid enligt gällande prislista.

10. Reklamation
Om Kund inte är nöjd med utförd Tjänst ska denna reklameras skriftligt till info@ultraputs.se senast fem (5) dagar efter utförd tjänst för att Företaget ska kunna åtgärda arbetet. Företaget åtgärdar de brister kunden påtalar, eller åtgärdar enligt annan överenskommelse mellan parterna förutsatt att dessa är skäliga. I övrigt gäller sedvanlig konsumentlagstiftning. Reklamationer som inkommer senare åtgärdas ej.

11. Ansvar vid skada
Företaget ersätter kunden för alla eventuella skador som bolaget orsakar i samband med fönsterputs, på fönster eller annan egendom hos kunden, dock med reservation för vad som anges i punkt 16 och 17. Bestämmelser i konsumenttjänstlagen 31 och 32 §§ om skadestånd är tillämpliga. Ersättning omfattar aldrig personskada eller förlust i näringsverksamhet.

12. Fakturering
Fakturan skickas till Kunds e-postadress som PDF efter utförd tjänst. Saknas en E-postadress skickas fakturan som pappersfaktura med en tillkommande avgift på 45 kr. Autogiro eller E-faktura kan väljas genom Kunds internetbank.

13. Betalning
Betalningsvillkor för fakturor är 20 dagar om inte annat avtalats. Vid försenad betalning har Företaget rätt att ta ut påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.
Företaget har rätt att avsluta Tjänsten omedelbart vid återkommande försummelse av betalning. Obetalda fakturor kan överlämnas till indrivning med tillkommande kostnader och avgifter.

14. Hantering av RUT-avdrag
Ultraputs AB administrerar RUT-avdraget. Ett preliminärt avdrag för skattereduktion görs på fakturan som redovisas för Skatteverket. Kund är betalningsansvarig för hela fakturan i det fall Skatteverket inte beviljar skattereduktion. För mer information se www.skatteverket.se.

15. Vid utförande av tjänst
Kund ska underlätta för Företaget att utföra Tjänsten. Fri tillgång till fönster förutsätts. Därtill kan till exempel information om grindar, larm, eller annat som kan hindra Företaget att utföra Tjänsten krävas.
Vid försvårande omständigheter har Företaget rätt att extradebitera tid enligt gällande prislista.

16. Information från Kund
Kund ska i förväg meddela Företaget om det finns särskilda omständigheter att ta hänsyn till i samband med utförandet. Exempel är känsliga fönster, extremt smutsiga fönster eller svåråtkomliga fönster. 

17. Kundens egendom

  1. Kund ansvarar för att flytta undan lös egendom och täcka över känsliga ytor då tid för fönsterputsning är bokad. Fönster ska vara i sådant skick att de går att öppna utan risk. 

  2. Kund ska meddela Företaget om:

    1. Fönster till exempel har solfilm, är självrengörande eller på annat sätt kräver särskild behandling/metod. 

    2. Stege inte får ställas mot fasad.

    3. Kund har skadade eller repiga fönster utanför normalt slitage.

    4. Spröjs. Vid nedplockning och uppsättning av spröjs slits dessa och fästena till dessa naturligt. Spröjsskador som orsakats av naturligt slitage eller ålder ersätts inte. 

Företaget ansvarar ej för skador som uppkommer på grund av att Kund inte har meddelat företaget i förväg om hinder eller brister.